ANG BAYAN NG PAKIL
Ang Mga Santo sa Mahal na Araw sa Pakil, Laguna cover

Ane unang pamayanan ng Pakil ay itinatag ni Padre Pedro Bautista, isang misyonaryong Franciscano, noong taong 1588. Siya ay naging isang Santong Martir.

Ang Pakil ay naging isang baryo at bisita (bayang walang sariling pan) ng Paete noong 1602.

Noong taong 1670, ang dating kura ng Sta. Ana, Maynila na si Padre Frandsco Barajas ay nagmisyon sa mga tao sa kabundukan ng Tanay hanggang bumaba sa baybayin ng Laguna at nakarating sa Pakil Sa sipagat tiyagam Padre Barajas, ang Pakil ay naihiwalay sa Paete noong ika-12 ng Mayo 1676 at binieyan ng pagsasari at pananagutan bilangisang bayan. Angunangnagmg Kapitan ay si Diego Jorge at ang unang naging Kura ay si Padre Barajas.

Ang Pakil ay nagsarili mula 1899 hanggang 1903 at ang unang naging Presidente Federal, mula 1899 hanggang 1901, ay si G. Bemardo Gonzales. Si G. Gonzales ang siya ring naging Presidente Municipal mula 1901 hanggang 1903.

Ang Pakil ay ibinalik bilang baryo ng Paete noong ika-12 ng Oktubre 1903 at milipat sa pagiging baryong Pangil noong ika-25 ng Nobyembre 1903. Ang Pakil ay napaanib sa Pangil hanggang 1927.

Naging ganap na bayan ang Pakil noong ika-1 ng Oktubre 1927 sa bisa ng Utos Pampangasiwaan Bilang 77 (Setyembre 9, 1927), na smusugan ngUtos Pampangasiwaan Bilang 91 (Disyembre5,1927). Angunangnagmg Presidente Municipal ay si GelacioGalleros na nanungkulan hanggang ika-27 ng Oktubre lamangdahil siya ay biglang dinapuan ng karamdamanna naging sanhi ng kanyang kamatayan Humalili sa kanya si Emeterio de Ramos. Ang unang nagtog Alkalde Municipal ay si Ciriaco Gonzales na nanungkulan mula 1932 hanggang 1937.


Ang bayan ng Pakil ay napasailalim ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at lumaya noong ika-5 ng Abril 1945.

Ang Pakil neayon ay may 13 barangay. Anim ang nasa pobladon: Bano, Burgos/Gonzales. Rizal. Taftat Tavera. Anim din ang nasa kabilang ibayo ng dagat: Banilan, Casa Real, Casinsin, Dorado, Kabulusan at Mahkiw. Ikalabm- tatio ang Saray na nasa bundok ng Sierra Madre.

Ang Pakil ay may sukat na4,649.77 hektarya. Noong l990, ang populasyon ay bumilang nang 13,455 katao. Ang populasyong botante noong 1991 ay bumilang nang 7,899-

Image of the view overlooking the town.