HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daga biidinan zhiiwitaagan, gaa-wiisagang igaye. Please pass the salt and pepper.
O'o inaa. Bi-zhooshkon bakwezhigan miinawaa doodooshaaboo-bimide. Here you are. Slide over the bread and butter.
Miijin gigitigaanensan! Eat your vegetables!
Gaawiin gosha niminwendanziinan anijiiminan. But I don't like peas!