HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Minikwen gimishiiminaaboo. Drink your apple juice.
Gaawiin indinendanziin. I don't feel like it.
Aaniin dash? Aaniin ezhiwebak? Why not? What's wrong?
Onzaam niibowa doodooshaaboo ingii-minikwen. I drank too much milk.