HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nawaj ina wezaawiminagiziiwaaboo giwii-ayaan? Do you want more orange juice?
Eya', daga. Bangii eta go. Yes, please. Just a little bit.
Miinawaa na gigizhebaa-wiisiniwin? And more cereal?
Miigwech, gaawiin. Niwewiibiz. Thank you, no. I'm in a hurry.