HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nindaa-nagam giishpin gashkitooyaan. I would sing if I could.
Gidaa-izhaa na? Would you go?
Daa-gii-wanendam na? Would he have forgotten?
Aapiji nindaa-moojigiz. I would really rejoice.
Gakina sa gidaa-minwendaamin We should all be glad.
Enigok gidaa-gii-baapimin. We should all have laughed heartily.
Iniw John wiikaanisan daa-gii-bi-izhaawan, iniw owiidigemaaganini gaye. John’s brother would have come, and his wife too.
Gidaa-gii-ningodwaasookaamin. We should have been six in the canoe.
Gaawiin daa-gii-babaamendanziiwag. They would not have minded.
Abinoojiiwidog, bazigwiig, bizindamok dash. Children, stand up and listen!
Gego giiwanakamigizikegon megwaa giginoo’amaagooyeg. Do not play while you are being taught.
Anishinaabemodaa. Let us talk Indian.
Gego gitimishkisiidaa. Let us not be idle.
Ogidaakiiwebatoon, akawaabin dash. Run up the hill and look out.
Namadabin, bizaan-ayaan dash. Sit down and be quiet.
Gaawiin da-bii’osii, maanoo daa-maajaa. He will not wait, let him go.
Ambe, abinoojiiwidog miikanaang bimoseg. Come children, walk on the road.
Ambe miigaadidaa. Come, let us fight.
Gaawiin, gego miigaadisiidaa, zaagi’ididaa dash eta. No, let us not fight, let us love one another.
Giishpin bimoseyeg, giga-ayekozim. If you walk, you will be tired.
Aanoo nibooyaan miinawaa ninga-aabijiibaa. Although I die, I shall rise again.
Aaniindi gidinendaan endaad? Where do you think he lives?
Giishpin sa asaad iniw ogookooshensiman imaa mashkimodaang da-bizaan-ayaawan. If he puts his little pig into a sack it will be quiet.
Gabe giizhig sa gii-nandoomikwe, mii wenji-ayekozid. All day long he’s been hunting beaver, that’s why he’s tired.
Giishpin inenimigooyaan ji-gabaayaan, gaa wiikaa miinawaa ninga-boozisii jiimaaning. If I am permitted to land, I will never enter a canoe again.
Nimaw sa onji-gashkendamaan. I weep because I am sad.
Nigashkendam sa, mii wenji-mawiyaan. I weep because I am sad.
Pegish sa bi-izhaawaad. I wish they would come.
Giishpin gichi-anokiid, da-zhawendaagozi. If he works hard, he will prosper.
Gibaapinodaagoo sa onji-nibwaakaakaazoyan. You are laughed at because you pretend to be clever.
Gitimaagozi onji-minikweshkid. He is poor becaues he drinks too much.
Da-minwendamoog giishpin izhaasigwaa. They will be glad if they don’t go.
Giishpin nawaj wiiba gii-bi-izhaayaambaan. If I had come sooner.
Giishpin bijiinaago gii-dagwishinaangiban iwidi gaawiin nindaa-gii-gashkendanziimin. If we had arrived there yesterday we should not have been unhappy.
Gagwedwe Smith giishpin gii-bi-dagwishininid Brownan. Smith is asking if Brown has come.
Giishpin aangwaamizisig aw abinoojiinh da-bangishin. If that child does not mind he will fall.
Ningichi-gizhiiwe ji-onji-noondamowaad. I speak loud that they may hear.
Nawaj minwendaagwad ji-bizaan-ayaang *ji-onzaamidoonong. It is better to be silent than to talk too much.
Mawi aw abinoojiinh onji-dakizided. The child cries because his feet are cold.
Giishpin iw izhichigeyan, ninga-maajaa. If you do that, I shall go away.
Giishpin wiisninisiwan gaa wiikaa giga-mashkawizisii. If you do not eat you will never be strong.
Gidaa-wiisinimin ji-bimaadiziyang. We must eat to live.
Giishpin mino-izhiwebiziwaad apane da-moojigendamoog. If they behave well, they will always be happy.
Zhaagwiiwii onji gii-aakozid. He is weak because he is sick.
Aw gwiiwizens getamishkid gaa wiikaa da-nibwaakaawininiiwisii. The idle will never be a wise man.
Giin gegiibaadiziyan, wegonen wenji-gotaajiyan? Tho foolish one, why dost thou fear?
Igiw meji-izhiwebizijig gwiiwizensag ogii-nisaawaan iniw getamaagizinijin gaazhagensan. Those wicked boys have killed the poor cat.
Igiw moonzhag neshkaadizijig moonzhag da-gashkendamoog. Those who are often angry will often be unhappy.
Niinawind getamaagiziyaang aapiji nimbakademin. We poor people are very hungry.
Giinawind gekinoo’amaageyang giga-wiijiiwaanaanig igiw abinoojiinyag. We masters will go with the children.
Niwaabamaag niizh getimishkijig gwiiwizensag iwidi nemadabiwaad. I see two idle boys sitting there.
Owaabamaan niizh getimishkinijin gwiiwizensan iwidi nemadabinid. He sees two idle boys sitting there.
Gigii-mikawaag niizh maanishtaanishag wenishingig imaa miikanaang. You found two stray sheep on the road.
Ogii-mikawaan niizh maanishtaanishan *wenishinijin imaa miikanaang. He found two stray sheep on the road.
Niswi bekwezhiganikejig, niizh meskwaasinikejig gaye niiwin jaamaanikejig. Three bakers, two brick-makers, and four canoe-makers.
Meno-izhiwebizid. A good man
Mino-inini. A good man
Igiw bebaa-gagiinawishkijig gaawiin da-zhawendaagozisiiwag. Those who go about telling falsehoods will not prosper.
Niizhidana dasominag menopogozijig mishiiminag. Twenty nice apples.
Midaasominag jiisan wayaabishkaagin. Ten white turnips.
Niiwewaan wenizhishijig bizhikiwag. Four yoke of fine oxen.
Nesogonagizid abinoojiinh. A three days old child.
Naazhobiboonagizid bebezhigoongazhiins. A two year old colt.
Medaasogonagizid giizis. The tenth day of the month.
Menikweshkid ininiwish, gegoo enaabadizisig. A drinking, good for nothing man.
Ogii-waabamaan bezhig gaawashkwebiishkinijin imaa odenaang. He saw a drunkard in the town.
Apii baandigeyegon anami’egamigong bizaan-ayaagok†. Whenever you enter the church, be silent.
Apii bebaamoseyaanin ninitaa-ayekoz. Whenever I walk out I always get tired.
Apane nishkaazinaagozi apii ayaakozijin. He always looks cross when he is sick.
Apane bwaaziyaanin wiigwaas-jiimaaning nnga-gonabishkaa nindayindendam. Whenever I enter a birch-bark canoe, I fancy I shall upset.
Apane ayaagimoseyaanin ningiipizide. Whenever I walk on snow-shoes my feet get chapped.
Baandigeyaanin endaayaan apane nimoojigendam. Whenever you enter my home I am always delighted.
Inendamoog igiw anishinaabeg ji-zoogipogiban waabang. The Indians think it will snow to-morrow.
Mewinzha sa bezhig akiwenzii ayaagoban Namebin gaa-izhinikaazogobanen. Long ago there was an old man whose name was Namebin.
Endagwen ji-bi-izhaagwen. I don’t know whether he will come.
Biidaasamosedog. He is coming along (so they say).
Gii-gonaabobogogwen† ikidom. They say he was upset in the rapids.
Giishpin giiwanendamanen gaawiin giga-aanwenimisinoon†. If you forget I will not blame you.
Odaminodogenag. I suppose they are playing.
Aw mindimooyenh makizining endaagobanen. The old woman who lived in a shoe.
Aw gaazhagens bebiichigobanen. The cat that wore boots.
Mewinzha sa ayaawaagoban igiw wiindigoog abinoojiinyan amwaagobanenag†. Long ago there giants who ate little children.
Nidinendam sa nibaadog, maagizhaa dash nibaakaazogoban eta. I suppose he is asleep, but perhaps he is only foxing.
Giishpin ezhaawaanen iwidi, gidaa-nishkaadiz na? If I should go there would you be angry?
Ondaasinake bi-ipatoo. He runs this way.
Mitashkakamig ginamadabimin. We sit on the ground.
Bi-biindigewan iniw ogwisan aw John. John’s son comes in.
Iniw sa oosan gii-biindigewan wiigwaaming. His father is gone into the house.
Awi-namadabin. Go and sit down.
Nitaa-nagamo. She knows how to sing.
Bakobiigwaashkwaniwan odayan. His dog goes into the water.
Baamaa giga-dagwishininim. By and by we shall arrive.
Aaniin enendaman? What do you think?
Aw inini aapiji nibwaakaa, dabasenindizo gaye. That good man is very wise, and he is humble too.
Niizh gwiiwizensag, niswi gaye ikwezensag gii-booziwag jiimaaning. Two boys and three girls got into the canoe.
Gii-naanookamoog maamawi. They were five in the canoe altogether.
Wa’aw inini makizinike, iwedi dash ikwe wiiwakwaanike. This man makes shoes, and that woman makes hats.
Igiw iwedi sa gwiiwizensag animoshikaazowag. Those boys are pretending to be dogs.
Jack! Ondaas! Wewiib! Come here, Jack! Be quick!
Nindaa-mikwenimaa giishpin gii-waabamagiban. I should remember him if I had seen him.
Gimikwenimigonaan onji-gikeniminang. He remembers us because he knows us.
Apii wabamininagog, giga-kigenimininim. When I see you I shall know you.
Gego zhiingenimishiken. Do not hate me.
Zhawenimishin giin zhewenjigeyan. Have mercy on me thou merciful one.
Zhawenim igiw zhaangenimikig. Be merciful to those who hate thee.
Gego naniibikimaakegon Do not scold him (pl.)
Gaawiin minwendanzii ji-nanniibikemind. He does not like to be scolded.
Gaawiin gidaa-inenimaasiinaan ji-waneniminang. We must not allow him to forget us.
Waabam. See him.
Zaagi’ Love him.
Giishpin zaagi’ag, ninga-zaagi’ig. If I love him, he will love me.