HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Awi-namadabin. Go to your seat.
Ganawaabandan gimazina’igan. Look at your book.
Biidawishin gidasiniim. Bring me your slate.
Ganawaabamik nabagisag. Look (pl.) at the blackboard.
Gichi-wiikaa gidagoshin. You are late.
Aapiji gigitimishk. You have been very idle.
Giwiinininjii. Your hands are dirty.
Izhi sa giga, Ji-bwaa-schooliwing† izhaayaan ninandawendaagoz ji-giziibiigininjiiyaan. Tell your mother you must wash your hands before you come to school.
Mii ekidod aw gekinoo’amaaged. That is what the master says.
Bi-niibawiyog enaasamabiyaan. Come here and stand before me.
Niibide’igaabawiyog† Stand in a line.
Giiwitaagaabawitawishig Stand round me in a circle.
Aaniindi gidoozhibii’iganaatig? Where is your pencil?
Gigii-wanihaa na gimiigwan? Have you lost your pen?
Gigii-baninaa, odaapin miinawaa. You dropped it, pick it up.
Gigii-wanise. You made a mistake.
Weweni ozhibii’igen. Write nicely.
Ozhitoon iw agindaasowin. Do that sum.
Gagetin agindan. Read louder.
Weweni agindan. Read distinctly.
Bazigwiig, nagomodaa. Stand up, let us sing.
Giwana’amaazom. You are singing out of tune.
Miinawaa nagamog. Sing it again.
Namadabig, gego giiwanakamigizikegon. Sit down, don’t play (pl.)
Gego ganoonidikegon. Don’t talk.
Izhichigen eninaan, wewiib. Do what I say at once.
Ikwezensidog, gigashkigwaasowiniwaa odaapinamog. Girls, get your sewing.
Wawiinge didibigwaadan†. Hem that neatly.
Gidayaawaa na gigaanda’igwaasowin? Do you have your thimble?
Aaniindi gimoozhwaagan? Where are your scissors?
Zhaabonigan bidakisin imaa gigashkigwaasowining. The needle is sticking in your work.
Giga-onizhamoon†. I will cut it out for you.
Ambe ningoojii’atoog† gigashkigwaasowiniwaa. Now, put away your needlework.
Maawandoonamog asiniin. Collect the slates.
Gakina maamawi bazigwiiyog. All stand up together.
Midaaching minik agindaason. Count ten.
Aaniin endasoninjiiyan? How many fingers have you?
Niizhing midaaswi. Twice ten.
Naaning ningodwaaswi. Five times six.
Nakwetamog gidanoosiwiniwaan†. Answer to your names.
Daa-maajaawag ikwezensag. The girls may leave.
Nising anami’e-giizhik minik gibagidininim. I give you three weeks holiday.