HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gigitige na? Do you cultivate any land?
Bangii eta; bangii mandaamin ningitigaadaan bangii gaye opiniig. Just a little; I always plant some corn and potatoes.
Daa-maajiigin na misimin† omaa? Will wheat grow here?
Gaawiin wiikaa awiya goojijigesii. No one has ever tried it.
Asiniikaa sa ezhinaagwak aki. The land seems very stony.
Enh, aanind dash aapiji onizhishin. Yes, but some of it is very good.
Aaniin apii mayaajii-bimiboojigeng? When do you plow?
Zaagwangin, oshkagoojing waabigooni-giizis. In spring, about the beginning of May.
Aaniin apii dash gaashkashkizhigeyeg†? And when do you harvest?
Manoomin sa miin-giizis agoojing, mandaamin dash manoomike-giizis. Oats are fit in August, and corn in September.
Minogiwag na opiniig? Do potatoes grow well?
Gigitigaadaanan ina anijiiminan? Do you sow peas?
Gidayaawaag na awakaanag? Have you any cattle?
Niizh ikwe-bizhikiwag nindayaawaag bizhikiins gaye bezhig. I have two cows and a calf.
Gaawiin ina gidayaawaasiig anokii-bizhikiwag? Have you no oxen?
Gaa, nindawihig Joe odayaaman ji-bimiboojeyaan. No, I borrow Joe’s to do my plowing.
Awiya na omaa anishinaabe odayaawaan maanishtaanishan? Do any of the Indians here keep sheep?
Gaawiin, odaa-nisigowaadogenan iniw animoshan. No, the dogs would kill them.
Aaniish wiin igiw Anishinaabeg gichi-odayiwaad? Why do the Indians keep so many dogs?
Endagwen (or Namanj iidog.) I don’t know, I am sure.
Aaniin minik gaa-mazhii’igeyan? How much land have you cleared?
Geyaabi giishkanaakadokaa. The stumps are still in.
Wegonen mayaajiiging imaa biinji-minjikan? What is growing inside the fence?
Zaagaanikwewag† mandaaminag. The corn is in bloom.
Moona’ipinii†. He is digging up his potatoes.
Obagandahwaan† manoomin. He is thrashing oats.
Baaka’aakwewigamig na iw? Is that the fowl house?
Wiinino aw gookoosh. That pig is fat.
Giishkizhigan na gidayaan? Have you a scythe?
Biidoon sa iw gibimiji-waagaakwad. Bring your hoe with you.
Ogiizhkizhaan miizhashk. He is cutting hay.
Aaniin enagindeg mashkosiwan iw ningodwaak dakobideg? What is hay worth a hundred (that is, a hundred bales of fifteen pounds)?
Giga-dibaabiishkoodoomin miizhashk. We will weigh the hay.