HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aaniindi Jack? Where is Jack?
Noopiming gii-izhaa, obaashkizigan gii-maajiidood. He is gone back in the bush with his gun.
Gii-awi-giiyose na? Is he gone hunting?
Endagwen, gaawiin ningii-wiindamaagoosii. I don’t know, he did not tell me.
Aaniindi dash noongom ayaagwen, gidinendam? Where do you suppose he is now?
Dibi iidog. I am sure I don’t know.
Ambe noopimig izhaadaa. Let’s go back into the bush.
Gopamo sa o’o miikana. This trail leads back.
Giga-noopinanin. I’ll follow you.
Awenen aw binesi mezitaagozid? Bine na? What bird is that calling? Is it a partridge?
Gaa wesa, maang sa wiin aw iwidi gichigamiing. No, it is a loon on the Lake.
Awenen dowa awesiinyag eyaajig omaa? What animals are there about here?
Anooj igo dowa awesiinsag. All sorts of small game.
Ayaawag na waawaashkeshiwag? Are there any deer?
Aapiji bangiishenhwagiziwag noongom, baata’iinogwaapan wayeshkad. Very few now; there used to be plenty of them.
Bekaa, gigwayakoshinomin ina? Stop, are we going right?
Niwaabandaan ziinzibaakwadokaan megwaayaak. I see a sugar camp through the trees.
Ziinzibaakwadokewag igiw Anishinaabeg. The Indians are making sugar.
Ina, onjigaamagad ziinzibaakwadaaboo. See, the sap is running.
Odaapinan onaagan, minikwen dash. Take up a trough and drink some.
Iskigamizigewag igiw iwedi ikwewag. Those women are boiling the sap.
Gojipitan ziinzibaakwad. Taste the sugar!
Aaniin enagindeg ningo-dibaabiishkoojigan? What is it worth a pound?
Ishswaaswi zhoomaanikenh. Seven cents.
Gaawiin nindoozhooniyaamisii. I have no money.
Aaniin epiichaag iwidi agamiing? How far is it to the shore?
Gegaa naanan diba’aabaan. About five miles.
Gigii-nitoon na gegoo? Have you shot anything?
Gaa, gaawiin awiya awesiinh ningii-waabamaasii. No, I saw nothing.
Onashkinade na gibaashkizigan? Is your gun loaded?
Makade sa nindayaan, biiwisichiganan dash gaawiin nindayaasiinan. I have powder, but I have no caps.
Noodamikwe aw anishinaabe. That Indian is hunting beaver.
Ina, onii’ige† aw. See, he has set his traps.
Ina, aw waabooz gii-nagwaazo. There is a rabbit caught in a snare.