HOME | Nouns | PR | VAI | VII | VTA | VTI

Vocab | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Onizhishi sa maaba bakwezhigan. This bread is good.
Onizhishin sa o'o wiiyaas. This meat is good.
Minomaagwad sa iniw naboob. That soup smells good. (nb: minomaagwad is often spelled and pronounced as minomaagod.)
Gaawiin nindayaasiin mookomaan. I don't have a knife. (nb nindayaasiin would seem to be a more casual pronunciation and spelling of nindayaanziin)
Gakina endashiyaang aapiji nimbakademin, niwii-ashamigoomin dash. We're all very hungry and want to eat.
Ambe, bi-wiisiniyog gakina endashiyeg; giin gaye, bi-wiisinin. All of you come and eat; you (one person), too, come and eat!
Gookoosh-wiiyaas ate, bizhiki-wiiyaas dash gaawiin atesinoon noongom. There is pork today, but no beef.
Ashamishikan opiniig. Give me some potatoes. (nb uncertain of form ashamishikan; it looks like a delayed imperative, but such is not called for here)
Giishkaabaagwe aw abinoojiinh. That child is thirsty.
Ningii-ashamigoominaaban maanishtaanishi-wiiyaas dagwaagong. We used to have mutton last fall.
Miizhishin emikwaan! Give me a spoon.
Gichi-emikwaan gemaa egaasaag? A large one or a small one?
Emikwaanens sa. A small spoon.
Minopogwad sa o'o boodin. This pudding tastes good. (nb minopogwad is also often spelled and pronounced as minopogod.)
Wiikaa na gigii-miijin amik-wiiyaas? Did you ever eat beaver meat?
Gaa, gaawiin wiikaa; aabiding dash ningii-ashamigoo makwa-wiiyaas. No, never; once though I ate bear meat.
Gigii-wanendaan ina iw waasagang ji-gii-dagonaman imaa naboobiing? Did you forget to put pepper in the soup?
Gichi-gizhidemagad iw debaate The pie is very hot. (nb debaate is unattested, but Kees van Kolmeshate suggests it is likely from French des patés)
Aangwaamizin ji-jaagidoonezosiwan. Be careful not to burn to your mouth.
Geyaabi na gegoo giwii-miijin? Do you want to eat any more?
Gaawiin, miigwech, mii azhigwa gii-ishkwaa-wiisiniyaan. No, thank you, Iím finished eating.
Ningii-debisinii. I have had plenty.
Mina'ishin. Please give me something to drink.
Gaawiin minikwaajigan atesinoon. There is no cup.
Mii na aniibiishaaboo waa-minikweyan? Do you want to drink tea?
Gaawiin, nibi eta. No, just water.
Dakaagamin na o'o? Is this water fresh?
Nibaadizi aw gwiiwizens. That boy is greedy.
Mii o'o iw badaka'igan gaa-aabajitooyaan. Here's the fork that I used.
Mii na igiw Anishinaabeg gaa-mawinzojig iniw ode'iminan? Did the Indians gather those strawberries?
Aaniin apii ge-adisowaad igiw miskwiiminag? When will the raspberries be ripe? (nb, Wilson has misqueemenug, which I have rendered as above; the common word for raspberries in contemporary usage is miskominag.)

 

March 11, 2004: Chi-miigwech to Kees van Kolmeschate for pointing out to me some egregious typos and errors in an earlier post of this transliteration. (RV)